ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:4/18
Věc:Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
Důvod předložení:
Zpracovatel:Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního
Schvalovatel:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

program 18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 6. 9. 2021

Důvodová zpráva
 Dle Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy a zákona o obcích je předložen ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva města.