ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:2/18
Věc:Volba ověřovatelů zápisu
Důvod předložení:
Zpracovatel:Renata Žídková, oddělení organizační
Schvalovatel:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. volí

ověřovatele zápisu ze 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne  6. 9. 2021

a)

pana/paní ............................................

b)

pana/paní ............................................

Důvodová zpráva

Volba ověřovatelů zápisu zasedání zastupitelstva města.