ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:3/18
Věc:Volba členů návrhové komise
Důvod předložení:
Zpracovatel:Renata Žídková, oddělení organizační
Schvalovatel:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 6. 9. 2021 ve složení:

a)

předseda návrhové komise pan/paní .......................

b)

člen návrhové komise pan/paní .................................

c)

člen návrhové komise pan/paní .................................

d)

člen návrhové komise pan/paní .................................

e)

člen návrhové komise pan/paní .................................

Důvodová zpráva

Volba členů návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení zasedání zastupitelstva města.