ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:30/18
Věc:Dotace ostatní - Církevní konzervatoř Německého řádu - Adventní koncert
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Dagmar Šteyerová, odbor finanční a rozpočtový
Schvalovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 23.06.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Církevní konzervatoře Německého řádu. se sídlem Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související s pořádáním 18.adventního koncertu v Opavě, ve výši 84.600,00 Kč

2. schvaluje
a)

finanční dotaci Církevní konzervatoři Německého řádu. se sídlem Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související s pořádáním 18.adventního koncertu v Opavě,  ve výši 40.000,00 Kč

b)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV2GT, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Církevní konzervatoří Německého řádu se sídlem Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, zastoupenou Mgr. Nikolou Sklenářovou, Ph.D., ředitelkou, ve výši 40.000,00 Kč

c)

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021//Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.000000000,0020,0002990000000)

   - 40.000,00 Kč

 

 

 

 

Církevní konzervatoř Německého řádu

 

 

(3126,5223,000000000,0020,0000227000000)

  + 40.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva

18 ročník Adventního koncertu proběhne v konkatedrále  Nanebevzetí Panny Marie (případně v kostele sv. Vojtěcha). Během koncertu zazní sklady komorní, sborové a orchestrální z období liturgického adventu v podání studentů, pedagogů a hostů církevní konzervatoře v Opavě. Celý koncert je provázen mluveným slovem přibližujícím náhled do života tehdejších umělců. Dramaturgie letošního ročníku je zaměřena na výročí významných úmrtí - Vivaldi, Giannetti.

 

V roce 2019 byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v rámci grantů ve výši 54.000,00 Kč, v roce 2020 finanční prostředky v rámci grantů ve výši 56.160,00 Kč a ještě  dotace ve výši 30.000,00 Kč na akci Máme rádi baroko, která se ale z důvodu epidemiologické situace nekonala a prostředky byly v plné výši vráceny na účet města.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 23.06.2021 a doporučila zastupitelstvu města přijmout navržené usnesení.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost - anonymizovaná
Příloha č.2: smlouva
Příloha č.3: dotace_tabulka_2021.xls