ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:31/18
Věc:Zásady tvorby a použití fondu školství
Důvod předložení:

potřeba zajistit finanční příspěvky pro opravy nemovitostí svěřené školským příspěvkovým organizacím

Zpracovatel:Mgr. Renáta Mrákotová, s.p. metodik vnitřního řízení úřadu
Schvalovatel:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:RMO dne 11. 08. 2021
Ing. Lenka Grigarová, Ing. Andrea Štenclová
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích
1. schvaluje

Zásady tvorby a použití fondu školství s účinností od 1. 11. 2021 

Důvodová zpráva

Zásadami se zřizuje nový fond, fond školství, ve smyslu § 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jehož účelem je vytvořit účelové zdroje pro financování oprav a investic školských příspěvkových organizací města, ale není vyloučen i jiný účel, tomuto účelu podobný.

 

Město je zřizovatelem 29 školských příspěvkových organizací, které mají svěřené do správy celkem 57 nemovitostí. 

 

Město jako zřizovatel přispívá jednotlivým školským příspěvkovým organizacím v rámci příspěvku na provoz i na odpisy (nákladový syntetický účet 551). Tento příspěvek na odpisy organizací je zdrojem fondu investic dle § 31 odstavce 1) písmena a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V odstavci druhém tohoto ustanovení je uvedeno, k čemu se fond investic příspěvkové organizace používá. Dle písmena c) tohoto ustanovení lze fond použít k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil.

 

V posledních letech bylo provedeno technické zhodnocení mnoha budov, které mají jednotlivé organizace ve správě, čímž došlo k navýšení nákladového účtu na odpisy hmotného majetku a tudíž analogicky s tím k navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele souběžně s navýšením fondu investic u organizací.

 

Logicky tedy dochází k tomu, že některé organizace mají velké zůstatky fondu investic a některé, kde nebylo investováno, mají fond investic malý. Ale pochopitelně i tyto organizace mají potřebu provádět opravy či menší technické zhodnocení.

 

Za tímto účelem se zřizuje Fond školství, kdy budou do fondu směrovány nařízené odvody z fondů investic jednotlivých organizací vypočtené dle metodiky. Na základě této metodiky bude rozhodováno a schvalováno, na jaké akce bude fond používán a finanční prostředky budou z fondu uvolňovány do rozpočtu proti krytí požadovaných oprav či technického zhodnocení.

 

Nařízený odvod, dle stejného propočtu pro všechny PO,  bude převeden na bankovní účet fondu školství a bude používán dle potřeby pro všechny školské příspěvkové organizace.

K nařízení byla vytvořena i Metodika výpočtu odvodu z fondu investic školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava a metodika použití Fondu školství. 

Další přílohou je tabulka, která obsahuje u jednotlivých škol příklad výpočtů odbodů za rok 2022, konkrétně zde jsou tyto položky: zůstatek investic ke konci roku 2020, odvod do rozpočtu zřizovatele za rok 2021, plán odpisů za rok 2021, předpokládaný zůstatek v investičním fondu za rok 2021,  skutečné odpisy za rok 2021, modelace předpokládaných odpisů za rok 2021, odvod do rozpočtu zřizovatele za rok 2022. 

 

 

Na přípravě zásad se podílely:

Ing. Lenka Grigarová - vedoucí odboru FARO

Ing. Andrea Štenclová - vedoucí odboru ŠKOL  

Přílohy:
Příloha č.1: Návrh zásad
Příloha č.2: Metodika výpočtu odvodu z fondu investic
Příloha č.3: odpisy příspěvkové organizace