ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:41/18
Věc:Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
Důvod předložení:

Kontrola plnění přijatých usnesení ZMO.

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Schvalovatel:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

Důvodová zpráva

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO je v příloze č. 1.

 

Přílohy:
Příloha č.1: kontrola_plneni_zmo_18.doc
Příloha č.2: HKO_zprava_o_cinnosti.pdf
Příloha č.3: SFC_zprava_o_cinnosti.pdf