ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:38/18
Věc:Smlouva o spolupráci dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na přípravě cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov
Důvod předložení:

smlouva o spolupráci dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - příprava cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov (projektová dokumentace)

Zpracovatel:Ing. Martin Dostál, pověřený řízením odboru rozvoje města a strategického plánování
Schvalovatel:Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora města
Předkládá:Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora města
Projednáno v RMO:dne 25. 08. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

smlouvu o spolupráci (MMOPP00D5JI5) dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Chlebičov, se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ: 005 33 947, zastoupenou Ing. Zuzanou Kašnou, starostkou obce a statutární městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, na přípravě cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov

Důvodová zpráva

Obec Chlebičov, se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov (dále jen "obec") ve spolupráci s Městskou částí Malé Hoštice (dále jen "MČ") iniciovala možnost shromáždění finančních prostředků na projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov (dále jen "stavba").

 

Na základě průzkumu trhu provedeného MČ bylo zjištěno, že náklady na DUSP dosáhnou výše 153.000 Kč včetně DPH. Obec i MČ deklarovaly, že se na uvedených předpokládaných nákladech budou podílet rovným dílem, tj. 50 % (76.500,00 Kč) uhradí ze svých rozpočtových prostředků obec a zbývajících 50 % (76.500,00 Kč) pak MČ.

 

Cílem tohoto kroku je akcelerovat projektovou přípravu uvedené stavby a dosáhnout tak vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba bude navazovat na stávající systém cyklistických stezek a tras, které se nacházejí jak, na území MČ, tak i na území citované obce. Trasa této stavby je zřejmá z přiloženého mapového podkladu (viz příloha č. 1). 

 

Zastupitelstvo MČ na svém 22. zasedání dne 19. 07. 2021 svým usnesením č. 7/22/ZMC/21 (viz příloha č. 2) vzalo na vědomí smlouvu o spolupráci (viz příloha č. 3) a zároveň schválilo spolufinancování DUSP ve výši 50 % předpokládaných nákladů. Po projednání v zastupitelstvu MČ byla smlouva o spolupráci předložena do systému GINIS.

 

Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 25. 05. 2021 předkládaný návrh smlouvy o spolupráci schválila.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučujeme Zastupitelstvu statutárního města Opavy schválit smlouvu o spolupráci (MMOPP00D5JI5) dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Chlebičov, se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ: 005 33 947, zastoupenou Ing. Zuzanou Kašnou, starostkou obce a statutární městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, na přípravě cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov.

Přílohy:
Příloha č.1: Mapový podklad - průběh cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov
Příloha č.2: Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Malé Hoštice ze dne 19. 07. 2021, č. 7/22/ZMC/21
Příloha č.3: Návrh smlouvy o spolupráci (MMOPP00D5JI5) dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů