ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:44/18
Věc:Dotazy, připomínky a podněty občanů města
Důvod předložení:

Dotazy, připomínky a podněty občanů města z předchozího zasedání vč. odpovědí

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Schvalovatel:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

dotazy, připomínky a podněty občanů města ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 6. 2021 

Důvodová zpráva

Dotazy, připomínky a podněty občanů města ze 17. ZMO ze dne 7. 6. 2021 jsou v příloze č. 1.

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 17_ZMO_dotazy_obcane_A.docx