ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:10/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod vojenským bunkrem Opava - Kateřinky, pozemku ul. U Dráhy, částí pozemku ul. Písková
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLH2) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2721/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 31.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku + náklady)

2. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00LJTVK) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░░ ░░░░ ░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 1716/15 - zahrada, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 1716/26 a parc.č. 1716/15, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 362.700,00 Kč (cena dle zásad)

3. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00LJU6U) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░ ░░░░ ░░  a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 295 - ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 295/2 a parc.č. 295/3, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 3.000,00 Kč (cena dohodou + náklady)

Důvodová zpráva

Bod 1:

Prodej pozemku ve vlastnictví SMO o celkové výměře 159m2, v Opavě - Kateřinkách. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou vojenského opevnění (STO OP-S 14 z roku 1936). Žadatel požaduje prodej pozemku za účelem získání do svého vlastnictví vojenské opevnění (vlastník ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany). Po prokázání vlastnictví pozemku může žadatel následně požádat Ministerstvo obrany o bezúplatný převod opevnění, které má zájem zrekonstruovat. V současnosti je otec žadatele již vlastníkem sousedního vojenského opevnění (STO OP-S 15), kde již byla rekonstrukce objektu započata za účelem vybudování vyhlídky.

 

Bod 2: 

prodej částí pozemku ve vlastnictví SMO o celkové výměře 403m2, nacházejícího se na ulici U dráhy v Opavě - Kateřinkách. Pozemek byl dříve ve vlastnictví soukromého vlastníka a byl využíván jako zahrádka se zahradní chatkou, v rámci výstavby severního obchvatu byl s vlastníky směněn za pozemek jiný a následně využit pro výstavbu komunikace a jako součást staveniště.  S prodejem pozemku se muselo vyčkat až po dokončení komunikace severního obchvatu.  Žadatelé požadují koupit předmětný pozemek v rozsahu rozdělení dle přiloženého geometrického plánu za účelem rozšíření své zahrady, o kterou přišli v rámci vybudování severního obchvatu.

 

Bod 3:

prodej částí pozemku ve vlastnictví SMO, nacházejícího se na konci ulice Písková. Předmětné části pozemku jsou připloceny k pozemkům zahrady a tvoří součástí vjezdu k rodinným domům Písková 476/9 a Písková 488/19 ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé požadují koupit předmětný pozemek každý v rozsahu rozdělení dle přiloženého geometrického plánu, za účelem sjednocení vlastnictví se svými pozemky.

Přílohy:
Příloha č.1: K bodu 1: Saf_Katerinky_Redigovano.pdf
Příloha č.2: K bodu 2: U_Drahy_Kateřinky_Redigovano.pdf
Příloha č.3: K bodu 3: Piskova_Scha_Bur_Redigovano.pdf
Příloha č.4: Legenda.pdf