ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:39/18
Věc:RESOLVE (dodatečné aktivity) - dotační smlouvy a partnerská dohoda (Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, statutární město Opava)
Důvod předložení:

schválení dotační smlouvy a partnerské dohody mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Statutárním městem Opavy a Statutárním městem Ostravy, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v rámci  mezinárodního projektu RESOLVE (udržitelná doprava) spolufinancovaném z programu Evropské komise INTERREG Europe.

Zpracovatel:Ing. Jaromír Hudeček, odbor rozvoje města a strategického plánování
Schvalovatel:Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora města
Předkládá:Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora města
Projednáno v RMO:Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora
v RMO dne 25. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

dohodu o spolupráci (MMOPP00D6NDP) mezi statutárním městem Opava, Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČ: 0084451, zastoupenou Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou

b)

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6NEK) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Opava

c)

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00D6NCU) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

Důvodová zpráva

V souladu s výzvou Evropské komise programu INTERREG Europe zaměřené na předkládání mezinárodních projektů s obecným cílem výměny zkušeností a rozvoje Plánů udržitelné mobility ve městech a řešení dopravy spojené se zásobováním maloobchodu v centrech města, bylo Moravskoslezskému kraji nabídnuto městem Roermond (Nizozemsko), (dále jen "hlavní partner"), partnerství na projektu RESOLVE.

 

Projekt RESOLVE byl zahájen 1. dubna 2016 a byl ukončen 31. března 2021. Do projektu bylo zapojeno 9 subjektů, Dne 1. dubna 2021 byla Řídícím orgánem programu INTERREG EUROPE vyhlášena 5 výzva pro dodatečné aktivity, které s ohledem na pandemii COVID-19 nemohly být u schválených projektů plně realizovány. Partneři původních projektů mají možnost získat finance pro další zlepšení udržitelné mobility v partnerských regionech, zlepšení nástroje politiky a výměnu zkušeností z řešením krize COVID-19. Hlavním partnerem je Město Roermond, Nizozemsko. Hlavním regionálním partnerem v Moravskoslezském kraji je Moravskoslezský kraj, prostřednictvím kterého se do projektu zapojuje i naše město Opava. Dodatečné aktivity budou realizovány od 01. 10. 2021 do 31. 03. 2023.

 

Statutární město Opava a Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz společně participují na schválené části rozpočtu projektu, která představuje maximální částku 807.352 Kč dle návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 3), kterou je možné čerpat do března 2023.

 

V návaznosti na podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (viz příloha č. 2) je naše město povinno uhradit finanční spoluúčast ve výši 15 %, tzn. cca 121.103 Kč včetně DPH. Výdaje partnera zahrnují především krytí nákladů na zpracování generelu parkování jako přílohy Plánu udržitelné městské mobility, cestovného a jízdného spojeného s účastí zástupců partnera na mezinárodních aktivitách. Nedílnou součástí tohoto projektu je i "Dohoda o spolupráci" mezi statutární městem Opava, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (viz příloha č. 1). 

 

Vzhledem k tomu, že předkládané smlouvy a partnerská dohoda jsou nedílnou součástí poskytnutí dotace, tzn. bez podepsání těchto smluv by projekt nemohl být proplacen, doporučujeme jejich schválení.

 

Projekt svým zaměřením přispěje nejen k získání dobrých praktik a zkušeností z jiných měst, ale také dojde k aktualizaci Plánu udržitelné mobility města Opavy ve formě zpracování Generelu parkování v Opavě.

Přílohy:
Příloha č.1: Dohoda o spolupráci_final.doc
Příloha č.2: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy.doc
Příloha č.3: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK_pro SM Opava.doc