ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:7/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem Kylešovská 864/37
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYKH9) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 258/10000 na pozemku parc.č. 872 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 7.338,00 Kč (cena dle zásad + bezesmluvní užívání)

Důvodová zpráva

Bod 1:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 258/10000 pozemku pod bytovým domem Kylešovská 864/37. Převážná část pozemku byla již v minulosti prodána všem spoluvlastníkům bytového domu, předmětný spoluvlastnický podíl zůstal ve vlastnictví SMO z důvodu, že jeden spoluvlastník domu byl v exekuci. Žadatel podíl na domě získal do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy uzavřené dne 12.6.2019, právní účinky vkladu práva vznikly dnem 8.7.2019. Prodejem spoluvlastnického podílu dojde k celkovému majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod domem.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Bart_Kylesovska_Redigovano.pdf
Příloha č.2: Legenda.pdf