ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:20/18
Věc:Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Dvořákovy sady)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. neschvaluje

úplatný převod  pozemku  parc.č. 199/3 -  ostatní plocha, k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je odmítnutí úplatného převodu  pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství navazující na arkády v Dvořákových sadech připravujeme bezúplatný převod pozemku.  Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: legenda