ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:19/18
Věc:Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva  (PID MMOPP00IYKW6) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 3072, parc.č. 3081, parc.č. 3082, parc.č. 3083 a  parc.č. 3149 - ost. plochy, k.ú. Kateřinky u Opavy

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví města. Jedná se o postupné vypořádání pozemků v sídlišti Kateřinky. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Bod 1)
Příloha č.2: legenda