ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:13/18
Věc:Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků na ulicích Oblouková a Karlovecká a v garážišti Vojanova
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. neschvaluje

záměr prodeje pozemku parc.č. 1674/4 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

2. neschvaluje

záměr prodeje části pozemku parc.č. 71 - zahrada, k.ú. Palhanec, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. neschvaluje

záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1639/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

Důvodová zpráva

Předmětem bodu 1)

je záměr prodeje pozemku na ulici Oblouková. Pozemek SMO získalo od UZSVM koncem roku 2020 z důvodu veřejného zájmu za účelem údržby a zachování veřejné zeleně a také se zavázalo, že jej nebude využívat ke komerčním účelům nejméně 5 let.

 

V bodě 2)

žádají spolumajitelé domu Karlovecká 21a) o prodej části pozemku za účelem rozšíření zahrady. Žádost byla projednána v ZMČ Vávrovice, která prodej nedoporučuje. Důvod je takový, že v blízkosti pozemku se nachází hasičská zbrojnice a hasičský sbor plánuje do budoucna na tomto pozemku vystavět záložní sklad.

 

V bodě 3)

je řešena žádost o prodej pozemku pod garáží v garážišti Vojanova. Toto garážiště se nachází v urbanisticky cenném území s možností dostavění domů nebo bydlení. ZMO vzalo v roce 2012  na vědomí způsob prodeje pozemků pod garážemi v jednotlivých garážištích s vyjádřením  neprodávat pozemky v tomto garážišti.

 

Podrobnější informace jsou uvedeny na druhé straně příloh.

 

Přílohy:
Příloha č.1: 1_Redigovano.pdf
Příloha č.2: 2_Redigovano.pdf
Příloha č.3: 3_Redigovano.pdf
Příloha č.4: legenda.pdf