ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:15/18
Věc:Majetkové záležitosti - směna pozemků ul. Nákladní
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

směnnou smlouvu (PID MMOPP00IYKYW) mezi statutárním městem Opava a společností Witzenmann Opava , spol. s.r.o., jejímž předmětem je směna spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. 1601/5 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1598 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví SMO za pozemky parc.č. 1600/5 - ostatní plocha, parc.č. 1602/5 - ostatní plocha ve vlastnictví společnosti Witzenmann Opava, spol. s.r.o., k.ú. Opava - Předměstí, s finančním vyrovnání ve výši 60.000,00 Kč (cena dohodou)

Důvodová zpráva

Směna pozemků ve vlastnictví SMO o celkové výměře 191,50 m2 za pozemky ve vlastnictví společnosti Witzenmann Opava, spol. s.r.o., o celkové výměře 132m2.  Pozemky ve vlastnictví SMO se nacházejí v uzavřeném areálu společnosti, jsou zastavěné výrobními objekty. Pozemky ve vlastnictví společnosti jsou v současné době zastavěné stavbou veřejného chodníku, který je ve vlastnictví SMO. Na části veřejného chodníku se nachází autobusová zastávka, která je zastřešena střešním přesahem umístěným na budově bez čp ve vlastnictví společnosti. Zastřešení autobusové zastávky je již dlouhodobě poskytováno bezúplatně. Se společností Witzenmann Opava, spol. s.r.o., bylo vedeno jednání ohledně finančního vyrovnání v rámci směny pozemků s tím, že se společnost zavazuje k zachování střešního přesahu po dobu 20-ti let, přičemž k tomuto závazku zaváže i případného dalšího právního nástupce společnosti.

Přílohy:
Příloha č.1: Witzenmann_Nakladni_Redigovano.pdf
Příloha č.2: Legenda.pdf