ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:21/18
Věc:Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě (lokalita Gogolova - Englišova)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

dodatek č. 1 (PID MMOPP00JHHZ0) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu uzavřené dne 1.6.2020 mezi Statutárním městem Opavou jako vlastníkem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako investorem, jehož předmětem je prodloužení termínu provedení a dokončení zpevněných ploch do 30.6.2022

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu, jehož předmětem je změna - prodloužení termínu provedení a dokončení zpevněných ploch v rámci stavby bytového domu Englišova 37. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: legenda