ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:27/18
Věc:Uplatnění předkupního práva - stavba občanské vybavenosti parc. č. 3266/2 k.ú. Opava - Předměstí (Resslovo nábřeží)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku

Zpracovatel:Ing. Jiří Elbl, oddělení správy a evidence budov odboru majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. neschvaluje

uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:

 

budovy č. p. 2777, stavba občanské vybavenosti, ležící na pozemku parc.č. 3266/2 k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░ , bytem Melč, za nabízenou kupní cenu 4.500.000,00 Kč

 

Důvodová zpráva

Statutární město Opava obdrželo nabídku ke koupi nemovitosti umístěné na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opava v souladu s uplatněním požadavku na uplatnění předkupního práva dle § 3056 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.  Nabízená nemovitost je umístěna v lokalitě Resslova nábřeží. Odbor majetku města postupoval při posuzování této nabídky v souladu s usnesením  RMO ze dne 13.5.2015 č. 430/14 RM 15, bod 2a,b (příloha č. 1).  Nabídka byla posouzena odborem hlavního architekta k vhodnosti nabytí nabídnuté věci městem z hlediska budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního plánu. S ohledem na skutečnost, že konečné rozhodnutí v souladu s usnesením   RMO ze dne 13.5.2015 č. 430/14 RM 15, bod 2a,b není v kompetenci RMO, předložil odbor majetku na jednání RMO dne 21.7.2021 návrh usnesení, kterým rada města doporučuje zastupitelstvu města nabídku na uplatnění předkupního práva neschválit . Rada města tento návrh usnesení schválila a materiál je v souladu s tímto navrženým usnesením předkládán zastupitelům ke schválení.

 

Seznam podkladů   návrhu usnesení  :

 

     - nabídka využití předkupního práva,  kupní smlouva ░░░░ ░░░░ ░░ ze dne ░░░░ ░

     - výpisy z katastru nemovitostí

     - vyjádření OHA, z hlediska budoucích rozvojových aktivit města a jeho ÚP je nabytí nabídnuté

        nemovitosti nepotřebné 

  

       Dokumenty jsou obsahem přílohy č.2

Přílohy:
Příloha č.1: usnesení RMO č. 430/14 RM 15 ze dne 13.5.2015
Příloha č.2: podklady k návrhu usnesení
Příloha č.3: foto objektu