ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:34/18
Věc:Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
Důvod předložení:

Schválení smluv

Zpracovatel:Bc. Martin Škrabánek, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Schvalovatel:Ing. Jiří Vaníček, vedoucí odboru životního prostředí
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:dne 11. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu (MMOPP00IXOAT), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

b)

smlouvu (MMOPP00IXOBO), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí předkládá ZMO 2x Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava (3. Výzva), za účelem schválení.

 

Moravskoslezský kraj (dále jen "MSK") realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 (dále jen "Projekt"). Cílem Projektu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z  lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby s prioritní podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů s  přihlédnutím k  regionálnímu specifiku spočívajícím v tradičním zaměření lokálních topenišť na uhlí.

 

V rámci Projektu byly v 1. výzvě fyzickým osobám/domácnostem (dále jen "konečný uživatel") poskytovány dotace na výměnu kotlů, a to ve výši 70 - 80 % z částky 150.000,00 Kč jako maximálních celkových způsobilých výdajů podle typu zvoleného nového zdroje vytápění; pro prioritní území dle příslušných dokumentů Ministerstva životního prostředí byla dotace navýšena o 5 %. Na financování výměny kotlů poskytl dotaci ze svých finančních prostředků rovněž MSK, a to ve výši 5 % způsobilých výdajů. 1. výzva byla ukončena 31.12.2018.

 

Ve 2. výzvě jsou konečnému uživateli poskytovány dotace na výměnu kotlů, a to ve výši podle typu zvoleného nového zdroje vytápění; pro prioritní území je dotace navýšena o 7.500,00 Kč a MSK přispěl částkou 7.500,00 Kč. 2. Výzva byla ukončena 31.12.2019.

 

Ve 3. výzvě byly podmínky z hlediska poskytnuté dotace obdobné jako ve 2. výzvě tj. pro prioritní území je dotace navýšena o 7.500,00 Kč a MSK bude opět přispívat částkou 7.500,00 Kč. Projekt probíhá do 31. 12. 2023 s  tím, že způsobilými výdaji jsou výdaje vzniklé od 15. 7. 2015. Vyhlášení dotačního programu pro podávání žádostí o dotaci konečnými uživateli se uskutečnilo v dubnu 2019.

 

Statutární město Opava (dále jen "SMO") má zájem na podpoře výměny kotlů v rámci Projektu, a to formou spolufinancování této výměny v součinnosti s MSK což projevilo schválením první Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji" (dále jen "Smlouva o spolupráci 1") usnesením ZMO č. 206/11 ZM 15 ze dne 14.12.2015druhé Smlouvy o  spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji" (dále jen "Smlouva o  spolupráci 2") usnesením ZMO č. 458/22 ZM 17 ze dne 24.04.2017 a třetí  Smlouvy o  spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji - 3. výzva" (dále jen "Smlouva o  spolupráci 3") usnesením ZMO č. 113/4/ZM/19 b) ze dne 18.03.2019 a z důvodu financování i z jiných finančních zdrojů také dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01644/2019/RRC usnesením ZMO č. 287/9/ZM/19 ze dne 16.12.2019.

  

Uzavřením Smlouvy o spolupráci 1 se SMO zavázalo poskytnout konečným uživatelům, kteří vlastní rodinný dům na území SMO, na výměnu kotlů finanční částku ve výši 5 % způsobilých výdajů, uzavřením Smlouvy o spolupráci 2 se SMO zavázalo poskytnout finanční částku ve výši 6.000,00 Kč a uzavřením Smlouvy o spolupráci 3 se SMO zavázalo poskytnout finanční částku ve výši 5.000,00 Kč.

 

Finanční prostředky jsou ze strany SMO poskytovány MSK na základě samostatných smluv o poskytnutí dotace. Dle Smlouvy o spolupráci 1 MSK zasílalo SMO žádost o poskytnutí dotace vždy do 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Dle Smlouvy o spolupráci 2 MSK zasílá SMO žádost o poskytnutí dotace vždy do 31.01. a 31.07. příslušného kalendářního roku. Dotace je poskytnuta ve výši souhrnu částek odpovídajících spolufinancování SMO z finančních prostředků uhrazených MSK konečným uživatelům do doby odeslání příslušné žádosti o poskytnutí dotace; kalkulace k  požadované výši dotace je součástí žádosti o poskytnutí dotace. Dotace je poskytnuta v  termínu do 2 měsíců od doručení příslušné žádosti o  poskytnutí dotace. Finanční vypořádání dotace je ze strany MSK předloženo SMO vždy do 31.01. kalendářního roku následujícího po poskytnutí dotace. Podmínky dle Smlouvy o spolupráci 3 jsou stejné jako u Smlouvy o spolupráci 2.

 

Bylo dohodnuto, že finanční prostředky na dotaci budou po dobu trvání Projektu každoročně nárokovány do rozpočtu odboru životního prostředí.

 

Na základě Smlouvy o spolupráci 1 bylo SMO podáno 5 žádostí o poskytnutí dotace v průběhu let 2016, 2017 a 2018 s požadavkem na proplacení částky ve výši 847.289,00 Kč pro 116 žadatelů.

 

Na základě Smlouvy o spolupráci 2 bylo SMO podáno 6 žádostí o poskytnutí dotace v průběhu let 2018, 2019 a 2020 s požadavkem na proplacení částky ve výši 1.170.244,00 Kč pro 196 žadatelů.

 

Na základě Smlouvy o spolupráci 3 byly SMO doposud doručeny v letech 2020, 2021 tři požadavky na poskytnutí dotace ve výši 515.000 Kč pro 103 žadatelů.

 

V závěru měsíce července 2021 byl SMO doručen čtvrtý požadavek na poskytnutí dotace na základě Smlouvy o spolupráci 3 ve výši 160.000 Kč a 50.000 Kč. Požadavek je rozdělen mezi dvě smlouvy z důvodu financování z různých finančních zdrojů. 

 

Na uhrazení dotace poskytované SMO budou použity prostředky, které má ZIPR alokovány ve svém rozpočtu na akci Plnění strategického plánu

Přílohy:
Příloha č.1: k bodu 1a) Smlouva
Příloha č.2: Žádost ke smlouvě
Příloha č.3: Příloha ke smlouvě.pdf
Příloha č.4: k bodu 1b) Smlouva
Příloha č.5: Žádost ke smlouvě
Příloha č.6: Příloha ke smlouvě.pdf