ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:33/18
Věc:Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
Důvod předložení:

Schválení smluv o návratnou finanční výpomoc

Zpracovatel:Bc. Martin Škrabánek, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Schvalovatel:Ing. Jiří Vaníček, vedoucí odboru životního prostředí
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:dne 11. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu (MMOPP00KMDO1), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 73  Opava-Vávrovice

b)

smlouvu (MMOPP00IXOJK), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05  Opava-Kateřinky

c)

smlouvu (MMOPP00IXOIP), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 41  Hradec nad Moravicí (nemovitost ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava-Předměstí)

Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí předkládá ZMO sedmou část smluv s jednotlivými žadateli (včetně jednotlivých příloh), kteří splňují podmínky programu, za účelem schválení.  

 

Statutární město Opava se rozhodlo zapojit do programu vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje ve smyslu směrnice ZŽP č. 3/2019 (dále jen "výzva č. 1/2019").

 

Cílem výzvy č. 1/2019 je zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. Výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje formou zvýhodněné půjčky za účelem snížení emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

 

Program poskytování návratné finanční výpomoci včetně příloh a vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO byl schválen usnesením Zastupitelstva statutárního města Opava č. 177/6/ZM/19 dne 31. 7. 2019 a nabyl účinnosti 1. 1.  2020.

 

Dne 22. 4. 2020 byla ze SFŽP poukázána na smluvní účet číslo 94-16322821, směrový kód 0710 smluvní podpora na předfinancování výměny kotlů ve výši 13 850 000,-.

 

Doposud bylo schváleno a podepsáno 32 smluv. U 25 smluv byla na základě výzvy o proplacení zatím vyplacena částka ve výši 4.050.000,00 Kč. Dalších 7 smluv ještě čeká na výzvu žadatele o proplacení částky ve výši 1.200.000,00 Kč. Celkem to tedy činí 5.250.000,00 Kč. 

 

Z důvodu objemnosti jsou přílohy evidovány pouze elektronicky.

Přílohy:
Příloha č.1: bod a) Smlouva (MMOPP00KMDO1) včetně příloh .pdf
Příloha č.2: bod b) Smlouva (MMOPP00IXOJK) včetně příloh.pdf
Příloha č.3: bod c) Smlouva (MMOPP00IXOIP) včetně příloh .pdf