ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:25/18
Věc:Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného za období únor, březen, duben 2021 (Tyršův stadion v Opavě)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Ladislava Halfarová, odbor majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHOQW) mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27. 9. 2013 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, starostou a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou (budova Tyršova stadionu v Opavě)

Důvodová zpráva

V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19 byli nájemci v městských prostorách omezeni v užívání předmětů nájmu k účelu sjednanému ve smlouvách. 

Rada města na svém jednání dne 5. 5. 2021 uložila odboru majetku města připravit dohody o slevách na nájemném ve výši 50% za měsíce únor, březen a duben 2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 měli uzavřenou provozovnu, a kteří si o slevu požádají.

Informace o možnosti podání žádosti o slevu z nájmu byla zveřejněna na webu statutárního města Opava.

Předmětem tohoto materiálu je dohoda o poskytnutí slevy z nájemného v prostorách Tyršova stadionu v Opavě pro nájemce TJ Sokol Opava, který užívá v této budově kancelář, posilovnu a tělocvičnu.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Dohoda o poskytnti slevy_TJ Sokol Opava.pdf
Příloha č.2: Zadost TJ SOKOL Opava.pdf