ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:36/18
Věc:Program regenerace městské památkové zóny Opava - aktualizace 2021 - 2025
Důvod předložení:

Nutná aktualizace priorit stávajícího programu

Zpracovatel:Ing. Bc. Jana Kavanová DiS., asistentka náměstka
Schvalovatel:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:dne 11.08.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Opava 2021 - 2025

Důvodová zpráva

Program regenerace městské památkové zóny Opava (dále jen MPZ) je nutné průběžně aktualizovat tak, aby město mohlo i v následujícím období čerpat částku na opravy kulturních památek na území městské památkové zóny Opavy, jež může celkem přesáhnout částku 1mil. Kč, a to jak na opravu památek ve vlastnictví města, tak i na památky ve vlastnictví církví i právnických osob (při spoluúčasti města 10%). Město samotné má připraveny projekty, na které je možné finance z rozpočtu Ministerstva kultury ČR získat.

 

Finanční příspěvek státu je významným bonusem, ale Program regenerace MPZ má primárně sloužit vlastníkům kulturních památek jako aktivní podpora města ke zlepšení veřejného prostředí a stavu kulturního dědictví na území nejcennější části města, jeho jádra.

 

Vzhledem k tomu, že dokument se všemi přílohami schvaluje zastupitelstvo města, je dokument veřejně přístupný, vydaný dle usnesení Vlády č. 209/92, a pomáhá samosprávě  v rámci probíhajících řízení stanovovat připomínky a námitky do řízení probíhajících na území MPZ Opava.

 

Komise regenerace MPZ Opava na svém posledním zasedání dne 14.07.2021 doporučila RMO rozšířit bod C.1. Seznam akcí navržených do Programu regenerace 2022-2025 o nově připravené akce tak , aby v příštím období mohlo být čerpáno na více obnov kulturních památek.

 

 

Nové znění Programu regenerace MPZ je přílohou.

 

Poslední verze Programu byla schválena ZMO 07.09.2020 a řídí se schváleným usnesením vlády ČR č. 209/1992. Podle Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je město povinno svůj Městský program regenerace pravidelně aktualizovat. Tato jeho aktivita pomáhá zlepšit koeficient pro přepočet získaného objemu financí.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Program regenerace městské památkové zóny Opava 2021-2025