ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:28/18
Věc:Finanční pomoc jižní Moravě postižené tornádem
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Dagmar Šteyerová, odbor finanční a rozpočtový
Schvalovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 25.08.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV24H, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Městysem Moravská Nová Ves se sídlem náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 00283363, zastoupen Mgr. Bc. Markem Košutem, starostou, ve výši 100.000,00 Kč

b)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV28X, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Obcí Mikulčice se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ 00285102, zastoupenou Ing. Bc. Josefem Dvořáčkem, starostou, ve výši 100.000,00 Kč

c)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV267, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Obcí Lužice se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ 44164343, zastoupenou Mgr. Tomášem Kláskem, starostou, ve výši 100.000,00 Kč

d)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV25C, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Obcí Hrušky se sídlem U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČ 00283185, zastoupenou Bc. Janou Filipovičovou, starostkou, ve výši 100.000,00 Kč

e)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CV272, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Městem Hodonín se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 00284891, zastoupeno Liborem Střechou, starostou pro osady Pánov a Bažantnice, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021//Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Rezerva FARO

 

 

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

   - 500.000,00 Kč

 

 

 

 

Neinvestiční transfery obcím v souvislosti s živelnou pohromou

 

 

(5269,5321,000000120,0020,0000000000000)

  + 500.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva

Rada města na svém zasedání dne 25.08.2021 při schvalování bodu Návrh programu 18. .zasedání zastupitelstva města dne 06.09.2021, usnesením číslo 3504/82/RM/21 rozhodla o doplnění programu o bod

Finanční pomoc jižní Moravě postižené tornádem.

Výše navrženým obcím byly schváleny finanční prostředky na základě  jednání rady dne 30.06.2021 ve výši 50.000,00 Kč každé obci. Na tuto finanční pomoc byly podepsány smlouvy a finanční prostředky byly vyplaceny. Jedná se o obce Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky a Hodonín (pro osady Pánov a Bažantnice).

Smlouvy jsou koncipovány jako poskytnutí účelové dotace na náklady spojené  se škodami způsobenými na území obce živelní pohromou - tornádem dne 24.06.2021. Použití dotace je do 31.1.2023 na úhradu nákladů vzniklých v období od 01.09.2021 do 31.12.2022 a ve smlouvě je ujednání o vyúčtování dotace v následujícím znění: Smluvní strany se dohodly, že výši výdajů a nákladů, na jejichž úhradu příjemce dotace dotaci použije nemusí prokazovat, neboť nezbytná potřeba těchto výdajů a nákladů je mnohonásobně vyšší než poskytnutá dotace.

Přílohy:
Příloha č.1: 1a
Příloha č.2: 1b
Příloha č.3: 1c
Příloha č.4: 1d
Příloha č.5: 1e