ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:29/4
Věc:Majetkové záležitosti VIII.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019 a 6.3.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

 kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO64) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1018/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO1T) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1561/4 - zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 1561/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu původním parc.č. 1561/1 - k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 19.500,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem

Důvodová zpráva

V bodě 1a) se jedná o kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží.

Předmětem bodu 1b) je kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží včetně příjezdu k ní na ulici Vojanova.

 

Přílohy:
Příloha č.1: 1a
Příloha č.2: 1b