ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:26/18
Věc:Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě
Důvod předložení:
Zpracovatel:Ing. Ladislava Halfarová, odbor majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1.náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. souhlasí

se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 17/I/77 za celkovou cenu ve výši 32.000,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opava.

Důvodová zpráva

Dne 13. 7. 2021 byla Magistrátu města Opavy doručena od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o vyjádření ve věci uplatnění předkupního práva na převzetí hrobky č. 17/I/77 za celkovou cenu ve výši 32.000,00Kč umístěné na Městském hřbitově v Opavě.

 

Vzhledem k tomu, že Statutární město Opava je vlastníkem pozemku pod výše uvedenou hrobkou, byla mu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových přednostně nabídnuta možnost předkupního práva na převzetí této hrobky.

 

Na základě posouzení PhDr. Karla Müllera, ředitele Zemského archivu Opava, je u této hrobky doporučeno dát souhlas se vzdáním se předkupního práva.

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost UZSVM