ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:29/18
Věc:Dotace ostatní - Mgr. Kateřina Blažková - podpora vývoje dětí v domácím prostředí
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Dagmar Šteyerová, odbor finanční a rozpočtový
Schvalovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:radou města dne 21.07.2021
komisí pro komunitní plán
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Mgr. Kateřiny Blažkové se sídlem Na Vyhlídce 565, 747 57 Slavkov, IČ 76503674, na náklady související s projektem Podpora harmonického psychomotorického vývoje novorozenců, kojenců a batolat v domácím prostředí, ve výši 120.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci Mgr. Kateřině Blažkové se sídlem Na Vyhlídce 565, 747 57 Slavkov, IČ 76503674, na náklady související s projektem Podpora harmonického psychomotorického vývoje novorozenců, kojenců a batolat v domácím prostředí, ve výši 120.000,00 Kč

Důvodová zpráva

Projekt cíli na rodiče, kteří chtějí prostřednictvím on-line kurzu podpořit psychomotorický vývoj dítěte. Produkt (složený ze dvou částí) si rodiče budou moci zakoupit.

Vytvoření audiovizuálního kurzu složeného ze dvou samostatných částí:

  1. masáže miminek a malých dětí - tato část je rozdělena do šesti částí (videí) podle částí těla, ke které se zrovna vztahuje - cena 1.000,00 Kč
  2. manipulace s novorozenci, kojenci a batolaty pro fyziologický psychomotorický vývoj - celkový počet videí v této části je 8 - 10 - cena 1.200,00 Kč

Při zakoupení celého produktu cena 1.800,00 Kč.

Bližší informace o daném projektu jsou popsány v žádosti včetně rozpočtu.

Žadateli nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.

 

Komise Rady SMO pro komunitní plán byla ve věci poskytnutí jakékoliv finanční podpory z rozpočtu SMO na uvedený projekt jednoznačně proti, a to z následujících důvodů:

-        obdobných videí a materiálů k dané problematice je již velké množství a pro zájemce jsou k dispozici zdarma ke stažení na internetu;

-        zavádějící informace v projektu a neadekvátní položky v rozpočtu - MUDr. Hudec upozornil na skutečnost, že není pravdou, že přibývá počet dětí s problémy s psychomotorickým vývojem. V projektu jsou také zahrnuty zcela neadekvátní položky - např. speciální podložky, které z  medicínského hlediska nejsou zapotřebí;

-        projekt vykazuje znaky komerčního podnikatelského záměru (zájemci budou za videa platit), což potvrdila rovněž ekonomka OSV Ing. Bořucká;

-        požadovaný procentuální podíl SMO je v projektu příliš vysoký (celkové náklady projektu činí 164.435,00 Kč, z toho 120.000,00 Kč požadují ze SMO).

Komise pro komunitní plán přidělení dotace nedoporučuje.

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 21.07.2021 a usnesením číslo 3366/79/RM/21 doporučila zastupitelstvu města přijetí neschvalujícího usnesení.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost - anonymizovaná