ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:43/18
Věc:Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
Důvod předložení:

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z předchozího zasedání vč. odpovědí

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Schvalovatel:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 6. 2021

Důvodová zpráva

 

Odpovědi jsou určeny zastupitelům města.

 

Přílohy:
Příloha č.1: 17_ZMO_dotazy_zastupitele.docx