ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:35/18
Věc:Dohoda o partnerství k projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností"
Důvod předložení:

Schválení dohody o partnerství mezi statutárním městem Opava, Centrem udržitelného rozvoje, z.s., statutárním městem Frýdek - Místek, statutárním městem Prostějov a Buildigo, s.r.o. v rámci  projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností"

Zpracovatel:Zuzana Skuplíková, odbor životního prostředí
Schvalovatel:Ing. Jiří Vaníček, vedoucí odboru životního prostředí
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:dne 25. 8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

dohodu o partnerství (MMOPP00IXOCJ) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, Centrem udržitelného rozvoje, z.s., se sídlem Otická 761/37, 746 01 Opava, IČ 04487678, zastoupeným Petrou Hajkovou, předsedkyní spolku, Statutárním městem Frýdek - Místek, se sídlem ul. Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, 00296643, zastoupeným Petrem Korčem, primátorem, Statutárním městem Prostějov, se sídlem nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ 00288659, zastoupeným Mgr. Františkem Jurou, primátorem a BUILDIGO s. r. o., se sídlem Legionářská 182/1, 664 34 Kuřim, IČ 07898134, zastoupenou ing. Davidem Bečkovským, Ph.D., jednatelem

Důvodová zpráva

V souladu s výzvou Bergen, která byla vyhlášena v rámci programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" financovaného z Norských fondů 2014 - 2021 podalo město Opava spolu s partnery projektu (statutárním městem Prostějov, statutárním městem Frýdek - Místek, Centrem udržitelného rozvoje, z.s. a firmou Buildigo, s.r.o.) žádost o dotaci na projekt "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností".

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci byla podpořena, je nyní nutné doložit Státnímu fondu životního prostředí ČR, který dotační program administruje, dokumenty požadované před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, přičemž nejstěžejnější z nich je dohoda o partnerství, která je předložena v tomto materiálu ke schválení.

 

Partneři projektu se zavazují plnit práva a povinnosti v rámci realizace projektu; dohoda stanovuje podmínky jejich spolupráce. Město Opava je v roli hlavního žadatele, který odpovídá za celkovou koordinaci, řízení a realizaci projektu v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

 

V rámci projektu budou realizována vybraná adaptační opatření na území města Opavy, zejména se jedná o zelené střechy, zelené fasády a další zelenou infrastrukturu (např. mobilní zeleň v centru města).

 

Konkrétně se bude jednat o tyto projekty:

 

Harmonogram a rozpočet projektu

Harmonogram projektu: 08/2021 - 04/2024

Celkové výdaje projektu za město Opava: 16 801 742,50 Kč

Dotace pro město Opava (90% způsobilých výdajů): 15 121 568,25 Kč

 

Na základě výše uvedeného doporučujeme Zastupitelstvu města tento materiál schválit.

Přílohy:
Příloha č.1: Dohoda_o_partnerství_MMOPP00IXOCJ.pdf