ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:6/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domem na ulici Mlýnská
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Přizváni k jednání:Bc. Dalibor Majdanics
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLDM) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ panem ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2901 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2901/3 - zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 3052/3 - vodní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 3052/18 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 323.100,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto bodu je prodej pozemků funkčně souvisejících s domem Mlýnská 19.

Pozemek označený novým parc.č. 3052/18 je sice veden jako vodní plocha, ale reálně se jedná o oplocené nádvoří domu.

Podrobnější informace jsou uvedeny na druhé straně přílohy.

Přílohy:
Příloha č.1: 1_Redigováno.pdf