ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:14/18
Věc:Majetkové záležitosti - směna pozemků (v lokalitě propojení ulic Krnovská - Žižkova)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

směnnou smlouvu (MMOPP00IYLJS) mezi statutárním městem Opava a společností DJUSU Company, s.r.o., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2146/21 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/32 ost.pl. o výměře 42 m2 ve vlastnictví společnosti DJUSU Company, s.r.o. za části pozemku parc.č. 2146/19 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/31 ost.pl., parc.č. 2146/29 ost.pl., parc.č. 2146/19 ost.pl. a část pozemku parc.č. 3333/5 ost.pl. označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3333/13 ost.pl. o celkové výměře 116 m2 ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje

směnnou smlouvu (MMOPP00IYLIX) mezi statutárním městem Opava a společností OPAVLEN PROPERTY, s.r.o., jejímž předmětem je směna  části pozemku parc.č. 2146/20 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/27 ost.pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví společnosti OPAVLEN PROPERTY, s.r.o. za části pozemku parc.č. 2146/19 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/28 ost.pl., parc.č. 2146/35 ost.pl., za části pozemku parc.č. 2/6 ost.pl.  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2/8 ost.pl. , parc.č. 2/7 ost.pl., za části pozemku parc.č. 2135/2 zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/27 ost.pl., parc.č. 2135/25 ost. pl. a parc.č. 2725/24 ost.pl. a za část pozemku parc.č. 2135/9 zast.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/26 ost.pl. o celkové výměře 234 m2 ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je směna pozemků se společností DJUSU Company, s.r.o. a OPAVLEN PROPERTY, s.r.o. v lokalitě propojení ulic Krnovská - Žižkova. Jedná se o konečné vypořádání pozemků po zaměření skutečného provedení stavby komunikace. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: bod 2)
Příloha č.3: legenda