ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:8/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Družstevní, Malé Hoštice)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLCR) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní░░░░ ░░░░ ░░░  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 329/4 - vodní plocha, k.ú. Malé Hoštice, za cenu 40.050,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je prodej pozemku navazujícího na nemovitosti žadatelky. Jedná se o poslední pozemek v majetku SMO v této lokalitě. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: legenda