ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:23/18
Věc:Darovací smlouva - část pozemku v k.ú. Opava - Předměstí, areál bývalých Dukelských kasáren
Důvod předložení:

zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku města

Zpracovatel:Mgr. Ivana Sýkorová, odbor majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v systému Ginis
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

darovací smlouvu (MMOPP00IYJ7U) mezi statutárním městem Opava jako obdarovaným a JTA exclusive, spol. s r.o., se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 28619935 jako dárcem

Důvodová zpráva

JTA exclusive spol. s r.o. je vlastníkem pozemku parc.č. 2204/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2 (dále také jen "předmětný pozemek").

 

Předmětný pozemek získala JTA exclusive spol. s r.o. na základě kupní smlouvy MMOPP00LDDQJ ze dne 23. 9. 2020. V článku IX. dohoda o zpětném bezúplatném převedení části  předmětných pozemků a pozemních komunikací na nich se nacházejících, včetně veřejného pouličního osvětlení a případných staveb inženýrských sítí odst.1 bylo dohodnuto, že jižní část pozemku nyní označeného parc.č. 2204/8 v katastrálním území Opava - Předměstí bude převedeno do vlastnictví statutárního města Opava po demolici stavby na tomto pozemku se v současnosti nacházející. Vzhledem existenci stavby určené k demolici nebylo možno prodat kupní smlouvou jen potřebnou část pozemku a bylo nutno prodat pozemek celý s podmínkou pozdějšího bezúplatného převodu zpět. 

 

Z osvědčení ze dne 29. 6. 2021 vydaného odborem výstavby a územního plánování pod číslem VYST/10953/2021/SkL vyplývá, že se na předmětném pozemku již žádná stavba nenachází, a je tudíž možné jej převést statutárnímu městu Opava zpět do vlastnictví. 

 

Z předmětného pozemku, je na základě připraveného geometrického plánu číslo 5876 - 60/2021, oddělena část s nově vzniklým parc.č. 2204/25 zbořeniště o výměře 100 m2. Pouze tato část bude převedena zpět statutárního městu Opava. Nově vzniklý, převáděný pozemek je oceněn na částku 135.200,00 Kč. Cena byla stanovena pro potřeby zavedení pozemku do majetku města a vynětí pozemku z majetku JTA exclusive s.r.o. a vychází z kupní smlouvy.

 

K tomuto převodu dochází také s ohledem na budoucí záměr směny pozemků s Ministerstvem obrany ČR, která je v jednání. 

Přílohy:
Příloha č.1: darovací smlouva MMOPP00IYJ7U
Příloha č.2: geometrický plán
Příloha č.3: výpis listu vlastnictví
Příloha č.4: kupní smlouva MMOPP00LDDQJ
Příloha č.5: osvědčení