ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:11/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží v garážišti Hradecká včetně podílu na příjezdové komunikaci
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYL30) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2627/26 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/165 na pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 19.446,00 Kč (cena dle zásad)

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto bodu je prodej pozemku pod garáží v garážišti Hradecká včetně podílu na příjezdové komunikaci.

Podrobnější informace jsou uvedeny na 2 straně příloh.

Přílohy:
Příloha č.1: 1_Redigovano.pdf
Příloha č.2: legenda.pdf