ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:12/18
Věc:Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Edvarda Beneše a Vrchní - Ratibořská)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. neschvaluje

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2542 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

2. neschvaluje

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2308/15 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu jsou nedoporučující záměry prodeje částí pozemků navazujících na pozemky žadatele.

 

V bodě 1: se jedná se o veřejnou sídlištní zeleň.

 

V bodě 2: se jedná o zpevněnou plochu před prodejnou zahradní techniky (smluvní vztah bude řešen nájmem). Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: bod 2)
Příloha č.3: legenda