ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:24/18
Věc:Kupní smlouva, Masarykova třída 330/10, Opava
Důvod předložení:

zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku města

Zpracovatel:Mgr. Ivana Sýkorová, odbor majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20. 1. 2021
na poradě vedení města dne 25. 5. 2021
v systému Ginis
v RMO dne 23. 6. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu MMOPP00IYJ49 mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a OMAP ESTATE s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 304/22, Město, 746 01 Opava, IČ: 04886780 jako kupujícím

Důvodová zpráva

Statutární město Opava je vlastníkem pozemku parc. č. 427, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 330, stavba pro bydlení ležící v části obce Město,  katastrálním území Opava - Město, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, na adrese Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava (dále také jen "předmětná nemovitost").

 

Jedná se o řadový městský dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V roce 1986 proběhla generální oprava střechy a fasády. V předmětné nemovitosti (ve II. až IV. NP) se nachází 3 bytové jednotky, z nichž pouze jedna je obsazena nájemníkem. Bytové jednotky jsou víceméně v původních stavech, mají vlastní plynové topení. V I.NP je obsazený nebytový prostor, který je využíván jako kadeřnický a kosmetický salón. Tyto prostory prošly rekonstrukcí na náklady nájemce. I proto je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou ode dne 1. 8. 2017 do 31. 7. 2027 s aktuální výší měsíčního nájmu 9.100,36 Kč včetně DPH. Kromě nájmu se nájemci účtují také zálohy na služby. Vše hradí řádně a včas, o prostory se vzorně stará. 

 

Rada města Opavy na svém jednání dne 20. 1. 2021 schválila záměr prodeje předmětné nemovitosti. Ten byl zveřejněn do 31. 3. 2021 na úřední desce města. Po celou dobu zveřejnění probíhaly individuální prohlídky a předávání informací. V řádném termínu bylo podáno celkem 6 nabídek ke koupi (5 nabídek v obálkách na podatelně a 1 nabídka datovou schránkou). Vedení města doporučilo uzavřít kupní smlouvu se zájemci s nejvyšší podanou nabídkou (12 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že tito nemovitost nenavštívili, požádali o dodatečný termín prohlídky, a následně se rozhodli od nabídky odstoupit. Proto byla oslovena společnost OMAP ESTATE s.r.o., se sídlem v Opavě, s druhou nejvyšší nabídkou 10.239.471,00 Kč.

 

Kupující je seznámen s faktem (článek VII., odst. 1 Ostatní ustanovení), že přebírá závazky nájmu jak nebytového, tak bytového prostoru. Kupní cena má být uhrazena do 10 dnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

Odbor majetku města předkládá ke schválení dle usnesení. 

 

Přílohy:
Příloha č.1: kupní smlouva MMOPP00IYJ49
Příloha č.2: list vlastnictví
Příloha č.3: snímek mapy
Příloha č.4: pohled na dům
Příloha č.5: znalecký posudek
Příloha č.6: byt MT 10
Příloha č.7: evidenční list
Příloha č.8: smlouva o nájmu MMOPP009XCX7
Příloha č.9: záměr prodeje 21-36
Příloha č.10: seznam nabídek.pdf
Příloha č.11: 9.4.21-protokol o otevření obálek.pdf
Příloha č.12: nabídka - č.1.pdf
Příloha č.13: nabídka - č. 2. OMAP ESTATE s.r.o..pdf
Příloha č.14: nabídka - č. 3.pdf
Příloha č.15: nabídka - č.4.pdf
Příloha č.16: nabídka - č.5.pdf
Příloha č.17: nabídka - č. 6. pdf