ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:9/18
Věc:Majetkové záležitosti - prodej zahrad na ulicích U Hliníku, Slavkovská a Stará silnice
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00LJU7P) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a paní░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2166/11 - zahrada, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 430.125,00 Kč (cena dle zásad)

2. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00LJU8K) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 17/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 17/7 - ostatní plocha,  k.ú. Jaktař, za kupní cenu 101.700,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

3. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLEH) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 157 - zahrada, k.ú.  Jaktař, za kupní cenu 253.800,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Důvodová zpráva

V bodě 1) je předložena kupní smlouva o prodeji zahrady k domu U Hliníku 5.

 

V bodě 2) jde o prodej pozemku za účelem rozšíření zahrady ve vlastnictví žadatele na ulici Slavkovská.

 

V bodě 3) jde o pozemek, který je součástí zahrady k domu Stará silnice 55.

 

Podrobnější informace jsou uvedeny na 2 straně přílohy k předloženému bodu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: 1_Redigovano.pdf
Příloha č.2: 2_Redigovano.pdf
Příloha č.3: 3_Redigovano.pdf
Příloha č.4: legenda.pdf