ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:17/18
Věc:Majetkové záležitosti - výkup pozemků (k.ú. Malé Hoštice)
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00JHHY5) mezi statutárním městem Opava jako  kupujícím a panem ░░░░ ░░░░ jako prodávajícím, jejímž předmětem je výkup pozemků parc.č.469/4 - ostatní plocha a parc.č. 469/5 - ostatní plocha,  k.ú. Malé Hoštice, za cenu 250.000,00 Kč, tj. 3.846,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00IYKVB) mezi statutárním městem Opava jako  kupujícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   jako prodávající, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č.147 - zastavěná plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 147/2,  k.ú. Malé Hoštice, za cenu 1.400,00 Kč , t.j. 350,00 Kč/m2(cena dohodou)

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je vypořádání pozemků pod stavbami chodníků formou výkupu v k.ú. Malé Hoštice. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: bod 2)
Příloha č.3: legenda