Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2013

 

Materiál pro 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 23.6.2014

 

 

A. HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů

 A2-0020 finanční a rozpočtový

 A2-0030 školství

 A2-0040 sociálních věcí

 A2-005X majetku města

 A2-0060 výstavby

 A2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 A2-0090 vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-012X kancelář primátora

 A2-0130 životního prostředí

 A2-0140 rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 živnostenský

 A2-0160 dopravy

 A2-0170 informatiky

 A2-0180 právní a organizační

 A2-019X kancelář tajemníka

 A2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 A2-0220 přípravy a realizace investic

A3  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu

A4  závazné ukazatele rozpočtu

A5  plnění ukazatelů dle schváleného rozpočtu

A6  výsledek rozpočtového hospodaření

A7  plnění příjmů dle položek (POL)

A8  čerpání výdajů dle odborů (ORJ)

A9  čerpání výdajů dle druhového členění (POL)

A10 čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA)

A11 čerpání výdajů dle akcí (ORG)

A12 financování

A13 tok peněžní hotovosti

A14 fondy SMO

A15 cenné papíry

A16 plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu

A17 přehled úvěrů SMO

A18 zadluženost rozpočtu města

A19 ukazatel dluhové služby

A20 tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí

A21 daň z příjmu PO za SMO

A22 finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

A23 státní závěrečný účet

A24 seznam přijatých dotací

A25 seznam přijatých dotací z operačních programů EU

A26 výdaje a dotace pro městské části

A27 poskytnuté dotace z rozpočtu SMO

A28 poskytnuté dotace ostatní

A29 poskytnuté sportovní granty

A30 poskytnuté kulturní granty

A31 poskytnuté dotace TJ SK

A32 poskytnuté EVVO granty

A33 poskytnuté sociální dotace

A34 přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím

A35 rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO)

A36 rozpočtová opatření schválená RMO

A37 rozpočtová opatření schválená ZMO

A38 přehled sankcí

A39 výkaz Fin 2-12

A40 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ

B1 usnesení ZMO ze dne 28.4.2014

B2 usnesení RMO ze dne 14.4.2014

B3 komentář k finančnímu vypořádání

B4 tabulka finančního vypořádání pro odbory

B5 finanční vypořádání městských částí

B6 zapojení zůstatku ZBÚ

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

C1 zpráva o veřejnosprávních kontrolách

C2 zpráva odboru školství k ZÚ

C3 dotace zřizovatele pro aktivity dětí

C4 vybrané ukazatele pohybu majetku

C5 návrh na rozdělení HV PO

C6 MŠ Dětský svět –   a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C7 MŠ E. Beneše -   a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C8 MŠ Havlíčkova -   a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C9 MŠ Heydukova –  a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C10 MŠ Krnovská –  a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C11 MŠ Mnišská –  a závěrka

                                b hospodaření

                                c zpráva

C12 MŠ Na Pastvisku –    a závěrka

                                          b hospodaření

                                          c zpráva

C13 MŠ Neumannova –   a závěrka

                                          b hospodaření

                                          c zpráva

C14 MŠ Olomoucká – a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C15 MŠ Pekařská –  a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C16 MŠ Riegrova – a závěrka

                                b hospodaření

                                c zpráva

C17 MŠ Zborovská –   a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C18 ZŠ B. Němcové – a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C19 ZŠ E. Beneše – a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C20 ZŠ Englišova –   a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C21 ZŠ a MŠ Komárov –  a závěrka

                                          b hospodaření

                                          c zpráva

C22 ZŠ Kylešovice –   a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C23 ZŠ a MŠ Malé Hoštice – a závěrka

                                                 b hospodaření

                                                 c zpráva

C24 ZŠ Mařádkova –   a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C25 ZŠ Ochranova –   a závěrka

                                     b hospodaření

                                     c zpráva

C26 ZŠ Otická –   a závěrka

                              b hospodaření

                              c zpráva

C27 ZŠ Riegrova –  a závěrka

                                b hospodaření

                                c zpráva

C28 ZŠ Šrámkova –  a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C29 ZŠ a MŠ Suché Lazce –  a závěrka

                                                 b hospodaření

                                                 c zpráva

C30 ZŠ a MŠ Vávrovice –   a závěrka

                                            b hospodaření

                                            c zpráva

C31 ZŠ Vrchní –    a závěrka

                              b hospodaření

                              c zpráva

C32 ZŠ Nový svět –   a závěrka

                                   b hospodaření

                                   c zpráva

C33 Zařízení školního stravování –   a závěrka

                                                          b hospodaření

                                                          c zpráva

C34 Středisko volného času –   a závěrka

                                                   b hospodaření

                                                   c zpráva

C35 Městské lesy Opava – a závěrka

                                            b finanční plán

                                            c inventarizace

                                            d audit

C36 Knihovna Petra Bezruče Opava –   a závěrka

                                                                 b hospodaření

                                                                 c inventarizace

                                                                 d závěrečný účet

C37 Slezské divadlo Opava –    a závěrka

                                                   b hospodaření

                                                   c inventarizace

                                                   d závěrečný účet

C38 Seniorcentrum Opava –  a závěrka

                                                 b hospodaření

                                                 c inventarizace

                                                 d závěrečný účet

C39 Opavská kulturní organizace –  a závěrka

                                                          b hospodaření

                                                          c inventarizace

                                                          d závěrečný účet

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D1) Technické služby Opava, s.r.o.

D1a  výroční zpráva

D1b  rozvaha

D1c  výkaz zisku a ztrát

D1d  příloha k účetní závěrce

D1e  přehled o peněžních tocích

D1f   přehled o změnách vlastního kapitálu

D1g  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

D1h  zpráva nezávislého auditora

 

 

D2) Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 D2a  výroční zpráva

 D2b  rozvaha

 D2c  výkaz zisku a ztrát

 D2d  příloha k účetní závěrce

 D2e  přehled o peněžních tocích

 D2f  přehled o změnách vlastního kapitálu

 D2g  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 D2h  zpráva nezávislého auditora

 

D3) Hala Opava a.s.

 D3a  výroční zpráva

 D3b  rozvaha

 D3c  výkaz zisku a ztrát

 D3d  příloha k účetní závěrce

 D3e  přehled o změnách vlastního kapitálu

 D3f  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 D3g  zpráva nezávislého auditora  

 

 

S většinovým podílem

 

D4) Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2012 - 30.6.2013)

 D4a  výroční zpráva

 D4b  rozvaha

 D4c  výkaz zisku a ztrát

 D4d  příloha k účetní závěrce

 D4e  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami